Veksfag

 

  • Vitenskapsteori
  • Etikk
  • Kommunikasjon
  • Samfunnsfag

 

Omfang

50 undervisningstimer fordelt på forelesing, seminargrupper og individuell veiledning ved oppgaveskrivning.

Opptakskrav

Opptak til VEKS-kurset forutsetter ikke studiekompetanse.

 

Mål

Hovedmål

Gjennomført kurs i VEKS faget skal bidra til å sikre at alternative behandlere innehar kunnskaper, innsikt og holdninger slik at de driver en forsvarlig fagutøvelse i forhold til enkeltmennesket og grupper de har til behandling, og i forhold til samfunn og myndigheter.

Delmål

Vitenskapslære skal gi deltagerne forutsetning for å nyttiggjøre seg forskningsbasert kunnskap slik at de kan ta stilling til kunnskapens pålitelighet og relevans for egenvirksomhet.

 

  • Å fremme god helse
  • Å vise respekt for den enkelte tjenestebruker
  • Å sikre personvernet til brukeren
  • Å motvirke alle former for diskriminering
  • Å samarbeide med andre når dette tjener brukeren og er godkjent av brukeren

Deltagerne skal utvikle ferdigheter i å reflektere og velge gode løsninger når slike verdier står på spill eller når det oppstår situasjoner som oppleves som vanskelige og konfliktfylte i relasjon til pasienter/brukere. Kunnskapen skal forankres i utøverens erfaringsverden og praksis. Videre skal innføringen i etikk bidra til å utvikle en bevissthet om det ansvar som følger av å gi behandling særlig når det gjelder personvern og helse.

Kommunikasjon

Kommunikasjon skal bidra til å utvikle deltakernes bevissthet om deres innvirkning på andre mennesker, og utvikle deres ferdigheter til å kommunisere godt med brukere/pasienter.

Samfunnslære

Samfunnslære skal gi grunnleggende kunnskaper om det norske samfunnet, heunder relevant lovverk og aktuelle helse- og sosialtjenester.

Lærings- og undervisningsformer

Undervisningen består av fem hovedelementer:

1. Forelesninger dekker sentrale tema
Studenten skal bidra aktivt ved å møte forberedt og delta i diskusjoner.

2. Gruppearbeid

Studenten skal arbeide i grupper for å utvikle faglig kompetanse og øve evnen til kommunikasjon og samarbeid. Problembasert læring (PBL) er sentralt, for at studentene skal tilegne seg kunnskapen på en slik måte at den relateres til studentenes praktiske utøvelse av alternativ behandling. Gruppene får oppgaver der studenten aktivt trekkes inn og diskuterer egne erfaringer.

​Rollespill brukes for at studentene skal kunne reflektere rundt egne og andres måter å håndtere kommunikasjonsmessige utfordringer, samarbeidsrelasjoner og etiske problemstillinger. Det er en fordel om de deltagerne som har anledning til det, danner faglig nettverk med kollegaer i forkant og etterkant av samlingene, der man drøfter temaene og hjelper hverandre til fordypning av stoffet.

3. Skriftlig arbeid

Det gis veiledning og tilbakemelding på innlevering av en skriftlig oppgave.

4. Selvstudie utgjør en vesentlig del av utdanningen og bygger på forelesninger og arbeid i grupper.

Det er aktuelt at studentene fordyper seg i sær-emner ut fra egne læringsbehov.

5, Kunnskapstest

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen, bestått ikke bestått.

Dette blir undervist av Norges Landsforbund for Homeopraktikere NLH.